مقاله ترجمه شده درباره راهبردهای داده کاوی برای فرایند استفاده مجدد از نرم افزار – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

به کار گیری راهبردهای داده کاوی برای فرایند استفاده مجدد از نرم افزار


عنوان انگلیسی مقاله:

Application of Data Mining Techniques for Software Reuse Process


کلمات کلیدی مقاله:

استفاده مجدد از نرم افزار، متریک نرم افزار، درخت تصمیم گیری، دسته بندی و طبقه بندی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

طراحی و تولید نرم افزار و مهندسی نرم افزار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- آثار مربوطه

3- روش شناسی

1-3 انتخاب متریک نرم افزار

2-3 پاکسازی داده ها و تحول در داده ها

4- نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Nowadays’ most of the software products are developed by using existing versions or features in order to reduce the delivery time of software product, to improve the productivity and quality and to reduce the development effort. Software reuse has been a solution factor to acquire the existing knowledge from software repository. To extract existing knowledge from software repository data mining can be used. Data mining is the process of extracting useful patterns and analyzing enormous data sets from large data. This paper gives the description of software reuse process, knowledge discovery process and software metrics for object oriented programming language are identified. Software metrics are used as quantitative measure to determine, assess, evaluating the software components. Mapping is done, for different data mining techniques which can be used for software reusability process using different software metrics. We have prepared 167 instances data sets from open source projects. Data mining techniques is used for evaluating the software components. There is gap between the need of useful data from software repository to software project management practices. To bridge this gap we are applying data mining techniques efficiently and effectively to extract useful knowledge from software repository using different software metrics. Finally, this knowledge can be used by project managers for better management of the software projects.

چکیده

امروزه اکثر محصولات نرم افزاری با استفاده از مدل موجود یا ویژگی های فعلی به منظور کاهش زمان تحویل محصول نرم افزار مطرح شدند تا بهره وری و کیفیت را بهبود بخشیده و تلاش توسعه را کاهش داد. استفاده مجدد از نرم افزار عامل جواب برای دستیابی به دانش موجود از مخزن نرم افزار بوده است. برای استخراج دانش موجود از مخزن نرم افزار، داده پردازی به کار می رود. داده پردازی فرایند استخراج الگوهای مفید و تحلیل مجموعه داده های هنگفت از بین داده های بزرگ می باشد. این مقاله به توصیف فرایند استفاده مجدد از نرم افزار، کشف دانش، و متریک نرم افزار می پردازد و زبان برنامه نویسی تعیین می شود. متریک نرم افزار به عنوان سنجش کمی برای تعیین، ارزیابی مولفه های نرم افزار به کار می رود. تطبیق دهی برای فنون داده پردازی مختلف به کار می رود که می توان برای استفاده مجدد از نرم افزار با متریک نرم افزار مختلف به کار برد. 167 مجموعه داده نمونه از پروژه های منبع آزاد تهیه نمودیم. فنون داده پردازی برای ارزیابی مولفه های نرم افزار به کار می رود. این شکافی بین نیاز به داده های مفید از مخزن نرم افزار تا فعالیت های مدیریت پروژه نرم افزار است. برای پر کردن این شکاف از فنون داده پردازی استفاده کرده تا به طور موثر و مفید برای استخراج دانش مفید از مخزن نرم افزار با متریک نرم افزار مختلف به کار ببریم. سرانجام این دانش می تواند از سوی مدیران پروژه برای مدیریت بهتر پروژه های نرم افزار به کار رود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید