مقاله ترجمه شده درباره شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی، جز اصلی و رگرسیون خطی چند گانه


عنوان انگلیسی مقاله:

Approach to the quantification of milk mixtures by partial least-squares, principal component and multiple linear regression techniques


کلمات کلیدی مقاله:

چند متغیره الکتروفورز موئینگی، مخلوط‌های شیر، آنالیز رگرسیون


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی و صنایع غذایی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی و زیست فناوری مواد غذایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.معرفی

2.ماده و روش ها

2.کواد شیمیایی و واکنشگرها (معرف ها)

2.2.طرح آزمایشی

2.3 الکتروفورز و حرکت ذرات معلق مایع به وسیله نیروی برق مرئی (باریک)

3.نتایج و بحث

3.1.الکتروفورز مریی (باریک) از ترکیبات شیر متفاوت

3.2 تحلیل مقیاس داده کروماتوگرافی (رنگ نگار)


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Analysis of milk proteins has been carried out using classical gel electrophoresis methods, immunological methods, analysis of ADN, isoelectric focusing and ion-exchange, hydrophobic interaction or reversedphased HPLC among others (Mafra, Ferreira, Faria, & Oliveira, 2004; ODonnell, Holland, Deeth, & Alewood, 2004). However, over the past decade capillary electrophoresis (CE) has been successfully used to analyse milk proteins, and indeed its speed and ease of use make it a highly competitive technique for the study of dairy products (de Frutos, Molina, & Amigo, 1996; Paterson, Otter, & Hill, 1995; Recio, Amigo, & Lo´pezFandin˜o, 1997). In this sense, CE has considerable potential to solve different problems in dairy technology related to the assessment of changes that occur during the technological processes implemented and to the quality and adulteration of dairy products.

معرفی
تحلیل پروتئین های شیر با استفاده ازروش های الکتروفورز(حرکت ذرات معلق مایع به وسیله ی نیروی برق) ژل کلاسیک، روش های ایمن شناسی، تحلیل ADN ،تمرکز ایزو الکتریک و مبادله ی یون ،واکنش هیدروفوبیک یا HPLCحالت معکوس در طول دیگران انجام شده است. به هر حال ،در دهه گذشته الکتروفورزمویی(ظریف) ) CE)به طور موفق استفاده شده است تا پروتئین های شیر را تحلیل کند، و در پایان سرعت و راحتی استفاده اش، آن را یک تکنیک رقابتی برای مطالعه ی محصولات لبنیات می سازد .در این حالت، CE پتانسیل قابل ملاحظه ای دارد تا مسائل متفاوت در تکنولوژی لبنیات مربوط به ارزیابی تغییرات را حل کند که در طول فرآیندهای تکنولوژی اجرا شده و برای تعیین کیفیت و تبدیل محصولات لبنیاتی رخ میدهند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید