مقاله ترجمه شده درباره ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین


عنوان انگلیسی مقاله:

Composition of polymeric proteins and bread-making quality of wheat lines with allelic HMW-GS differing in number of cysteines


کلمات کلیدی مقاله:

گندم، پلیمر گلوتنین، باقیمانده سیستئین، قابلیت آرد


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع غذایی و زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

کنترل کیفی و بهداشت، علوم مواد غذایی، بیوشیمی، میکروبیولوژی و ژنتیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش

2.1. مواد و روش

2.2. روش

2.2.1. آزمایش کیفیت و ترکیب پروتئینی

2.3. تجزیه و تحلیل آماری

3. نتایج و بحث

3.1. ترکیب پروتئین لاین ها

2.3. لاین های آووکت

3.3 . لاین های فیورلا و هالبرد

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Allelic variation at Glu-1 loci, containing genes encoding HMW-GS, has been shown to largely contribute to differences in bread-making quality (Payne, 1987; Kasarda, 1989). Each Glu-1 locus has been shown to contain two tightly linked genes, one encoding a HMW-GS of high Mr designated x-type and the other a subunit of lower Mr designated y-type. Correlative studies have shown the relative importance of certain subunits compared to others. Qualitative effects have been related to the number of HMW-GS present in a given cultivar or structural differences existing between them.

مقدمه
مشخص شده است که تغییرات آللی در مکان ژنی Glu-1، دارای ژن های کد کننده HMW-GS، ارتباط زیادی با تغییرا کیفیت نانوایی آرد دارد. هر مکان ژنی Glu-1، دارای دو ژن متصل به هم است که یکی کد کننده HMW-GS دارای Mr بالا است که با تیپ x مشخص می شود و سایر زیر واحدها دارای Mr کمتر هستند که تیپ y نامیده می شوند. مطالعات مشابه نشان می دهد که زیر واحدهای خاص در مقایسه با سایرین اهمیت بیشتری دارند. اثرات کیفی با تعداد HMW-GS موجود در یک رقم یا تفاوت های ساختاری موجود بین آن ها در ارتباط است. تعداد و موقعیت باقیمانده سیستئین موجود در پیوندهای بین مولکولی تا اندازه ای نشاندهنده نقش تغییرات کیفی زیرواحدهای آللی مختلف است که ناشی از تاثیر آن بر میزان پلیمر های بزرگ گلوتنین است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید