ترجمه مقاله کنترل فرکانس بار مقاوم مبتنی بر بهینه سازی افراطی محدود به جمعیت مربوط به سیستم برق متصل به چند منطقه ای – سال 2019


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

کنترل فرکانس بار مقاوم مبتنی بر بهینه سازی افراطی محدود به جمعیت مربوط به سیستم برق متصل به چند منطقه ای

عنوان انگلیسی مقاله:

Constrained population extremal optimization-based robust load frequency control of multi-area interconnected power system

کلمات کلیدی مقاله:

کنترل فرکانس بار (LFC)، کنترل کننده PI مقاوم، بهینه سازی تکاملی محدود، بهینه سازی افراطی جمعیت، سیستم برق متصل به چند منطقه

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستم های قدرت و مهندسی الکترونیک

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه فنی
2-1 تکنیک تکنیک کنترل H∞ مبتنی بر LMI
2-2 نمونه ای از مدل پویای سیستم
3. روش کنترل پیشنهادی
3-2 مکانیزم اصلی روش کنترل پیشنهادی
3-3 تحیل روش کنترل پیشنهادی
4. نتایج شبیه سازی
4-1 آزمایش 1
4-2 آزمایش 2
4-3: آزمایش 3
4-4 آزمایش 4
5. نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper proposes a robust proportional-integral (PI) controller with its parameters designed by constrained population extremal optimization for load frequency control problem of multi-area interconnected. During the process of optimization, the robust performance index is used as fitness function, where linear matrix inequalities technique is employed to describe the H∞ constraint, and the taking error performance requirement such as integral time absolute error is incorporated as another constraint. Three different two-area interconnected power systems are used as test systems to demonstrate the effectiveness of the proposed controller by comparing with other PI control methods and one optimized model predictive control. In addition, in order to investigate the performance of proposed controller for the LFC problem of large scale system, a three-area interconnected power system is used as another test system. The comprehensive experimental results fully demonstrate that the proposed control scheme in this paper performs better than other control strategies on the most considered scenarios under the conditions of load disturbance and parameters uncertainties in terms of system response and control performance indices.

چکیده

این مقاله کنترل کننده مقاوم انتگرالی- تناسبی  (PI) را همراه با پارامترهای آن پیشنهاد می دهد که توسط بهینه سازی افراطی با جمعیت محدود برای مساله کنترل فرکانس بار مربوط به چندین ناحیه متصل به یکدیگر طراحی شده است. در طی فرآیند بهینه سازی، شاخص عملکرد مقاوم به عنوان تابع تناسب  مورد استفاده قرار می گیرد که تکنیک نابرابری های ماتریس خطی برای توصیف محدودیت ∞ H به کار گرفته می شود و الزامات عملکرد خطا همانند خطای زمان انتگرال به عنوان محدودیت دیگری به کار گرفته می شود. سه سیستم برق متصل به دو ناحیه به عنوان سیستم های تست برای نمایش اثربخشی کنترل کننده پیشنهادی با مقایسه با دیگر روش های کنترل PI و یک کنترل پیش بینی مدل بهینه شده مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این، به منظور بررسی عملکرد کنترل کننده پیشنهادی برای مساله LFC مربوط به سیستم با مقیاس بزرگ، یک سیستم برق متصل به سه ناحیه به عنوان سیستم تست دیگری مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج جامع تجربی به طور کامل نشان می دهند که روش کنترل پیشنهادی در این مقاله عملکرد بهتری نسبت به استراتژی دیگر کنترلی در بیشتر سناریوهای در نظر گرفته شده تحت شرایط اغتشاش بار و عدم قطعیت پارامترها براساس شاخص های عملکرد کنترل و پاسخ سیستم دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله