مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی: کاربرد روش VFB-DEA


عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluating energy efficiency for airlines: An application of VFB-DEA


کلمات کلیدی مقاله:

بازده انرژی، خطوط هوایی، VFB-DEA


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد انرژی، اقتصاد مالی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- روش ها

2.1- انتخاب ورودی ها و خروجی ها

2.2 تحلیل پوشش داده های سنتی (DEA)

2.3- بهبود محدودیت اولیه

2.4- بهبود محدودیت ثانویه

2.5- مدل بازده تقاطع DEA بنولنت مرز مجازی (VFB-DEA)

3- نتایج

3.1- داده

3.2- نتایج مدل DEA سنتی

3.3- نتایج مدل DEA بنولنت

3.4- نتایج مدل DEA مرز مجازی

3.5- نتایج مدل VFB-DEA

4- بحث

4.1- بحث درمورد نتایج

4.2- تایید مدل جدید:

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In this paper, the energy efficiency of airlines has been studied with number of employees, capital stock and tons of aviation kerosene as the inputs and Revenue Ton Kilometers, Revenue Passenger Kilometers, total business income and CO2 emissions decrease index as the outputs. A new model, Virtual Frontier Benevolent DEA Cross Efficiency model (VFB-DEA), is proposed to calculate the energy efficiencies of 11 airlines from 2008 to 2012. Spearman correlation coefficient is applied to validate the applicability of the new model. The results indicate that capital efficiency is an important factor in driving energy efficiency, and the American financial crisis had a significant influence on the change in energy efficiency during this period.

چکیده

در این مقاله بازده انرژی خطوط هوایی با توجه به تعداد کارمندان، سهام سرمایه و میزان مصرف نفت سفید در واحد تن به صورت ورودی ها و شاخص های درآمد به ازای هر تن در هزار متر، درآمد مسافر در هر هزار متر، کل حقوق تجارت و کاهش CO2 انتشار داده شده به صورت خروجی ها در نظر گرفته شده است. یک مدل جدید که مدل بازده تقاطع DEA مرز مجازی نامیده می شود، جهت محاسبه بازده های انرژی در 11 خط هوایی از سال 2008 تا 2012 پیشنهاد شده است. ضرایب همبستگی اسپیرمن جهت تایید کاربردی بودن مدل جدید اعمال شده است. نتایج نشان می دهد که بازده سرمایه یک فاکتور مهم در ره اندازی بازده انرژی بوده و بحران مالی آمریکا دارای تاثیر قابل توجهی بر تغییرات در بازده انرژی در مدت این دوره دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید