مقاله ترجمه شده درباره مدیریت برند داخلی تا رفتارهای شهروندی سازمانی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

از مدیریت برند داخلی تا رفتارهای شهروندی سازمانی: شواهد و قرائن برگرفته از کارمندان اصلی در صنعت هتل


عنوان انگلیسی مقاله:

From internal brand management to organizational citizenship behaviours: Evidence from frontline employees in the hotel industry


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت برند داخلی، رهبری تحول گرا، دست یابی به اهداف سازمانی، تعهد شغلی، رفتارهای شهروندی سازمانی، صنعت هتل


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت بازرگانی و بازاریابی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مدیریت برند داخلی

3. چهارچوب مفهومی و رشد نظریه

3.1. تاثیر IBM روی دست یابی به اهداف سازمانی

3.2 تاثیر IBM و دستیابی به هدف سازمانی روی تعهد شغلی

3.2. تاثیر دستیابی به هدف سازمانی و تعهد شغلی روی رفتار شهروندی سازمانی

4. متدشناسی

4.1 جمع آوری داده

4.2. سنجش های متغیر

4.3 ارزیابی بایس روش معمول

5. آنالیز و نتایج

5.1. آنالیز مدل سنجشی

5.2 آنالیز مدل ساختاری

5.3 . آنالیز پست هاک تاثیرات غیر مستقیم

6. نتایج، محدودیت ها، و تحقیق دیگر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper examines the links between internal brand management, organizational identification, work engagement, and organizational citizenship behaviours in the hospitality industry. A model is proposed and tested using a sample of 323 frontline employees from the main hotel chains operating in Spain. This model includes different dimensions of internal brand management and different manifestations of citizenship behaviours. Data are analysed through the use of partial least squares. The findings confirm that transformational leadership leverages organizational identification and work engagement. However, brand training and brand communications do not directly raise positive emotions in the workplace. The results also suggest that work engagement is a better predictor of citizenship behaviours than organizational identification. Identification influences citizenship behaviours towards the organization. However, this variable does not explain extra-role supportive behaviours towards customers and other employees. These results extend previous research by empirically analysing the effects of internal brand management from the employees’ perspective.

چکیده

این مقاله ارتباط بین مدیریت برند داخلی، دستیابی به اهداف سازمانی ، تعهد شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتل داری است. یک مدل با استفاده از 323 کارمند اصلی در هتل زنجیره ای در اسپانیا مورد بررسی قرار گرفتند. این مدل شامل بعدهای مختلف مدیریت برند داخلی و رفتارهای متفاوت شهروندی است. داده بوسیله حداقل مربعات جزئی آنالیز می شود. نتایج بهتر شدن دستیابی به اهداف سازمانی و تعهد شغلی را نشان می دهد. اگرچه، آموزش و ارتباط برند بصورت مستقیم احساسات مثبت را در محیط کاری زیاد نمی کند. نتایج همچنین نشان می دهد که تعهد شغلی یک پیش بینی کننده بهتری از رفتارهای شهروندی نسبت به دست یابی به اهداف سازمانی است. شناسایی رفتارهای شهروندی را در برابر سازمان تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه، این تغییر رفتارهای حمایتی را در برابر مشتری ها و کارمندان دیگر توضیح نمی دهد. این نتایج آنالیز های تجربی صورت گرفته مربوط به تاثیرات مدیریت برند داخلی از دیدگاه کارمندان را بهبود می بخشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید