مقاله ترجمه شده درباره کنترل هورمونی نموی سلول زایشی و اسپرماتوژنز – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کنترل هورمونی نموی سلول زایشی و اسپرماتوژنز


عنوان انگلیسی مقاله:

Hormonal control of germ cell development and spermatogenesis


کلمات کلیدی مقاله:

هورمون تحریک کننده فولیکول، آندروژن، استروژن، سلول زاینده، اسپرماتوژنز


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژنتیک و علوم سلولی و مولکولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- نموی گونوسیت

3- اولین موج اسپرماتوژنز

4- اسپرماتوژنز در بالغ

4-1- هورمون محرک فولیکول

4-2- اندروژن

4-3- استروژن

4-4- اکتیوین

4-5- عمل ترکیبی هورمون

5- تنظیم هورمونی اسپرماتوژنز در پستانداران

6- نتیجه گیری و مسیرهای آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Development and maintenance of spermatogenesis in the adult is critically dependent upon the actions of follicle-stimulating hormone (FSH) and androgen. This has been clear since the early pioneering studies by Smith, Greep and others in the 1920s and 1930s who used hypophysectomy and hormone replacement techniques to identify the pituitary and testicular factors involved [1–3]. In the intervening years hormone ablation/replacement techniques have become more refined but the fundamental story remains the same and most recently it has been shown that in animals lacking receptors for both follicle-stimulating hormone (FSH) and androgen only 3% of normal germ cell numbers are present at day 20 [4]. Improved techniques for hormone ablation/replacement and the development of transgenic models mean that we are now able to identify the stages of spermatogenic development and maintenance that are affected by each hormone. In addition we can show how these hormones interact and we are starting to understand the cellular mechanisms that regulate hormone action on spermatogenesis.

مقدمه:
نمو و حفظ اسپرماتوژنز در بالغین به شدت به فعالیت هورمون محرک فولیکول (FSH ) و آندروژن وابسته است. این قضیه، از زمان مطالعات اولیه و پیشگام انجام شده توسط اسمیت، Greep و سایر محققان در دهه 1920 و دهه 1930 مشخص شده بود که از تکنیک های حذف هیپوفیز و جایگزینی هورمون های مورد استفاده برای شناسایی عوامل درگیر وابسته به غده هیپوفیز و بیضه استفاده می کردند (1-3). در این سال ها تکنیک های قطع/ جایگزینی هورمون مورد بازبینی بیشتری قرار گرفته اند اما داستان اصلی به همان صورت باقی مانده است و به تازگی نشان داده شده که در جانوران فاقد گیرنده ی هورمون محرک فولیکول ( FSH) و آندروژن، فقط 3 درصد از تعداد طبیعی سلول های زایشی در روز بیستم وجود دارد (4). تکنیک های بهبود یافته برای حذف/ جایگزینی هورمون و گسترش مدل های تراریخته به این معنی است که در حال حاضر ما قادر به تشخیص مراحل رشد و بقای اسپرماتوگونی هستیم که تحت تاثیر هورمون ها است. علاوه بر این قادر به نشان دادن چگونگی برهمکنش این هورمون و شروع درک مکانیسم سلولی تنظیم کننده ی فعالیت هورمون بر اسپرماتوژنز هستیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید