ترجمه مقاله تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری مدل کسب و کار، نوآوری باز و عملکرد شرکت – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری مدل کسب و کار، نوآوری باز و عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of organizational inertia on business model innovation, open innovation and corporate performance

کلمات کلیدی مقاله:

اینرسی، اینرسی سازمانی، نوآوری باز، نوآوری مدل کسب و کار، عملکرد شرکت

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد، نوآوری تکنولوژی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
۱. مقدمه
۲. پیشینه تحقیق
۲.۱. اینرسی سازمانی
2.2. اینرسی بینش
2.3. اینرسی روانی
۲.۴. اینرسی اقدام
۲.۵. اینرسی ساختاری و اینرسی اقتصادی
۲.۶. اینرسی و سایر موانع برای تغییر
۲.۷. نوآوری باز
۲.۸. نوآوری مدل کسب و کار
۲.۹. عملکرد شرکت
۳. توسعه فرضیه ها
۳.۱. اینرسی سازمانی و نوآوری باز
۳.۲. اینرسی سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار
۳.۳. نوآوری باز و نوآوری مدل کسب و کار
۳.۴. نوآوری باز و عملکرد شرکت
۳.۵. نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد شرکت
۳.۶. روش تحقیق
۳.۷. تحلیل داده ها
۴. بحث و نتیجه گیری
۴.۱. پیشنهادات عملی
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Business model design becomes an essential source of firm innovation in the current competitive world. Business model innovation refers to the creation or reinvention of existing business models by designing novel value-creation systems, proposing new value propositions, and building original value-capturing mechanisms. However, to adopt the innovative business model in any organization, the inertia to change is a substantial barrier, and its role has not been examined completely. The purpose of this study is to examine the impact of organizational inertia on open innovation, business model innovation, and corporate performance. Using the survey as the research model, data were collected from 160 companies operating in the information technology industry in the city of Tehran. These firms were selected via judgment sampling method. The hypotheses were tested using structural equation modeling technique via SmartPLS2 software. Based on the findings, organizational inertia has a negative relationship with business model innovation and open innovation; though, business model innovation and open innovation have a positive effect on the performance.

چکیده

طراحی مدل کسب و کار به یک منبع ضروری از نوآوری شرکت در دنیای رقابتی فعلی تبدیل می شود. نوآوری مدل کسب و کار به ایجاد نوآوری یا نوآوری مجدد مدل های کسب و کار موجود با طراحی سیستمهای ارزش آفرینی جدید، پیشنهاد گزاره های ارزش جدید، و ایجاد مکانیسم های حق مشرفیت اصلی اشاره می کند. با این حال، برای اتخاذ مدل کسب و کار نوآورانه در هر شرکت، یک مانع اساسی برای تغییر، اینرسی است و نقش آن به طور کامل بررسی نشده است. هدف این تحقیق بررسی اثر اینرسی سازمانی بر نوآوری باز، نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد شرکت است. با استفاده از این نظرسنجی به صورت مدل تحقیقاتی، داده های ۱۶۰ شرکت فعال در صنعت فناوری اطلاعات در شهر تهران جمع آوری می‌شوند. این شرکت‌ها از طریق روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب می شوند. فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار smartPLS2 آزمون میشوند. بر اساس یافته ها، اینرسی سازمانی دارای رابطه منفی با نوآوری مدل کسب و کار و نوآوری باز است، اگرچه نوآوری مدل کسب و کار و نوآوری باز تاثیر مثبت بر عملکرد دارند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله