مقاله ترجمه شده درباره واکنش جامعه پلانکتون در حوضچه های پرورش گربه ماهی آبراهه خاکی تحت رژیم های کوددهی مختلف


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

واکنش جامعه پلانکتون در حوضچه های پرورش گربه ماهی آبراهه خاکی تحت رژیم های کوددهی مختلف


عنوان انگلیسی مقاله:

Plankton community responses in earthen channel catfish nursery ponds under various fertilization regimes


کلمات کلیدی مقاله:

گربه ماهی آبراهه، پرورش بچه ماهی، کوددهی یا بارورسازی حوضچه، پلانکتون های جانوری یا زئوپلانکتون، مواد غذایی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی و منابع طبیعی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیلات، آبزی پروری و علوم جانوری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش ها

3. نتایج

3.1. مواد مغذی

3.2. رنگدانه های گیاهی

3.3. پلانکتون جانوری یا زئوپلانکتون

4. بحث

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

We evaluated fertilizer effects on phytoplankton and zooplankton concentrations in channel catfish Ictalurus punctatus nursery ponds. In 2001, three ponds were not fertilized and three ponds were fertilized with inorganic (8.4 kg/ha N, 2.0 kg/ha P followed by twice a week applications at half the initial rate) and organic fertilizer (224 kg/ha cottonseed meal followed by once a week applications of 28 kg/ha) for 4 weeks. Total P and soluble reactive P (SRP) were significantly higher in fertilized ponds ( P < 0.05), however no differences in algal populations resulted. Of the zooplankton, only copepod nauplii were higher in fertilized ponds. In 2002, 26 ponds were used. Sixteen ponds were newly constructed; 10 ponds were old (>10 years). Within each age group, treatments of no fertilizer (controls), organic fertilizer only, inorganic fertilizer only, or both organic and inorganic fertilizers were used for 3 weeks.

چکیــــده

ما اثرات کود را بر غلظت های پلانکتون های گیاهی یا فیتوپلانکتون و پلانکتون های جانوری یا زئوپلانکتون در حوضچه های پرورش آبراهه یا کانال گربه ماهی Ictalurus punctatus ارزیابی نمودیم. در سال 2001، سه حوضچه کوددهی یا بارور نشده بودند و سه حوضچه با کودهای غیر آلی یا غیرارگانیک (8.4 کیلوگرم در هکتار نیتروژن N)، 2.0) کیلوگرم در هکتار فسفر (P) با استعمال به صورت دو بار در هفته به مقدار نیمی از میزان اولیه، و کود آلی (224 کیلوگرم در هکتار کنجاله پنبه دانه با استعمال 28 کیلوگرم در هکتار به صورت یک بار در هفته) به مدت 4 هفته کوددهی یا بارور شدند. کل فسفر (P) و فسفر (P) واکنشی محلول یا SRP (soluble reactive P) در حوضچه های بارور به صورت معنی داری (P <0.05) بیش تر بودند، با این وجود منتج به هیچ گونه تفاوتی از نظر جمعیت های جلبکی (algal) نشده بود. از پلانکتون های جانوری یا زئوپلانکتون ها، تنها ناپلیوس ها (لیسه سخت پوستان) یا ناپلی های پاروپا در حوضچه های بارور بیش تر بودند. در سال 2002 میلادی، 26 حوضچه مورد استفاده قرار گرفتند. شانزده حوضچه به تازگی ساخته شده بودند؛ 10 حوضچه قدیمی بودند (بیش تر از 10 سال قدمت داشتند). در هر گروه سنی، تیمارهای بدون کود (گروه شاهد یا کنترل)، تنها کود غیر آلی یا معدنی و یا هر دو نوع کود آلی و غیر آلی به مدت 3 هفته مورد استفاده قرار گرفتند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید