مقاله ترجمه شده درباره نقش رضایتمندی شغلی در رابطه بین برتری تجاری و OCB – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقش رضایتمندی شغلی در رابطه بین برتری تجاری و OCB: صنعت هتلداری ایران


عنوان انگلیسی مقاله:

Role of Job Satisfaction in the relationship of Business Excellence and OCB: Iranian Hospitality Industry


کلمات کلیدی مقاله:

شیوه های برتری تجاری، رضایتمندی شغلی، رفتار رهبری سازمانی، ایران، هتل ها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت هتلداری، مدیریت عملکرد، مدیریت اجرایی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – بازنگری مطالب قبلی

رهبری

مدیریت از طریق واقعیت

کل کار یک فرآیند است

کارتیمی

مدیریت مردم محور

بهبود دایمی

رضایتمندی شغلی

3- روش تحقیق

3-1 نمونه

3-2 سنجش

4- تحلیل داده ها و نتایج

4-1 قابلیت اطمینان و صحه گذاری همگراء

4-2 ضرایب مسیر و توانایی پیشگویی

5- بحث و تبادل نظر

6- پیچیدگی ها

6-1 پیچیدگی های تئوریک

6-2 پیچیدگی های عملی

7- محدودیت ها و تحقیق آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The main aim of the study was to evaluate the relationship between leadership, management by fact, continuous improvement, all work is process, people based management, teamwork with job satisfaction of the frontline employees of 3, 4 and 5 star hotels in Tehran, as well as the relationship of the job satisfaction with the organizational citizenship behavior. The study contained 314 questionnaires which were collected from the frontline employees of the hotels in Tehran. The data were analyzed using PLS in order to evaluate the relationships between the business excellence practices with job satisfaction and organizational citizenship behavior. Having adopted the questionnaires it has been investigated that only leadership and teamwork had non-significant effect on job satisfaction of the frontline employees working in three, four and five star hotels of Tehran that led to organizational citizenship behavior. The study suggests various implications for the hotel managers, politicians and policy makers of Iran, in order to achieve higher levels of job satisfaction as well as organizational citizenship behaviors in their hotels.

چکیده

هدف اصلی بررسی این بود تا رابطه بین رهبری ، مدیریت از طریق واقعیت ، بهبود دایمی را ارزیابی نماید که کل کار یک فرآیند ، مدیریت مردم محور ، کار تیمی کارکنان خط مقدم هتل های سه و چهار ستاره در تهران می باشد و همچنین رابطه رضایتمندی شغلی با رفتاری شهروندی سازمانی می باشد . بررسی شامل 314 پرسشنامه بود که از کارکنان اصلی اجرایی هتل های تهران جمع آوری شده بودند . داده ها با استفاده ا PLS تحلیل گردیدند تا روابط بین شیوه های برتری تجاری همراه با رضایتمندی شغلی و رفتار سازمانی ارزیابی گردند . داشتن پرسشنامه های پذیرفته شده در این تحقیق باعث گردید تا موضوعی مورد بررسی قرار گرفته شود که تنها رهبری و کار تیمی تاثیر غیر قابل توجهی در رضایتمندی شغلی کارکنان اصلی داشته اند که در حال کار در هتل های سه ، چهار و پنج ستاره تهران بودند که منجر به رفتار شهروندی سازمانی گردیدند . انواع پیچیدگی های برای مدیران هتل ، سیاستمداران و سیاست گذاران ایران در این این بررسی نشان داده می شود تا به سطوح بالاتر رضایتمندی شغلی و همچنین رفتار های شهروندی سازمانی در هتل هایشان دست یابند .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید