مقاله ترجمه شده درباره نقش رهبری عقل گرا در افزایش عملکرد شغلی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقش رهبری عقل گرا در افزایش عملکرد شغلی: شواهد برگرفته از بخش گردشگری مصر


عنوان انگلیسی مقاله:

The role of wisdom leadership in increasing job performance: Evidence from the Egyptian tourism sector


کلمات کلیدی مقاله:

رهبری عقل گرا، آژانس های مسافرتی، رضایتمندی شغلی، گردشگری، مصر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و گردشگری و توریسم


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت گردشگری، مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد و مدیریت اجرایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- بخش گردشگری مصر

3- پیش زمینه نظری و شکل گیری فرضیه ها

1-3 سبک های رهبری و قابلیت رهبری عقل گرا

1-3-3 رهبری تحول گرا و شکل گیری رهبری عقل گرا

2-1-3 رهبری اخلاقی و شکل گیری رهبری عقل گرا

3-1-3 رهبری اقتدار آمیز و شکل گیری رهبری عقل گرا

4-1-3 رهبری رویاگرا و شکل گیری رهبری عقل گرا

2-3 سبک های رهبری و رضایتمندی شغلی

1-2-3 رهبری تحول گرا و رضایتمندی شغلی

2-2-3 رهبری اخلاقی و رضایتمندی شغلی

3-2-3 رهبری بااقتدار و رضایتمندی شغلی

4-2-3 رهبری رویاگرای و رضایتمندی شغلی

3-3 شکل گیری رهبری عقل گرا و رضایتمندی شغلی

4-3 عملکرد شغلی و رضایتمندی شغلی

4- روش ها

1-4 اندازه گیری ها

2-4 متغییرات کنترل

5- تحلیل

1-5 مدل سنجش

2-5 مدل ساختاری

6- بحث و نتیجه گیری

7- مفاهیم و محدودیت ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

abstract

The paper aims to explore the intervening role of wisdom leadership in the link between leadership styles and employees’ team performance, in the context of travel agents. Drawing on the leadership theory and the strategic leadership model, we develop an integrative model exploring the relationships between four distinct leadership styles and their influence on employees’ satisfaction and team performance, through the mediating role of wise leadership. Using data collected from 505 travel agents operating in Egypt, we show that not all leadership styles have a positive influence on employees’ satisfaction. We also show that a positive influence takes place through the development of wisdom leadership. Our findings hold important implications for both the research community and travel agents

چکیده

این مقاله به بررسی نقش مداخله گری رهبری عقل گرا در رابطه بین سبک های رهبری و عملکرد تیمی کارکنان در زمینه آژانس های مسافرتی می پردازد. با توجه به نظریه رهبری و مدل رهبری راهبردی مدل یکپارچه ای را  مطرح میکنیم که به بررسی  روابط بین چهار سبک رهبری متمایز و تاثیر آنها بر رضایتمندی کارکنان و عملکرد تیمی از طریق نقشه واسطه رهبری عقل گرا می پردازند.  با استفاده از داده های جمع آوری شده از 505 آژانس مسافرتی مشغول به کار در مصر، نشان می دهیم که تمامی سبک های رهبری تاثیر مثبتی بر رضایتمندی کارکنان ندارند. همچنین نشان می دهیم که تاثیر مثبت از طریق شکل گیری رهبری عقل گرا رخ می دهد. یافته های ما دارای مفاهیم مهمی برای جامعه تحقیقاتی و آژانس های مسافرتی اند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید