ترجمه مقاله درک معلمان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در مورد دانش آموزشی-فناورانه آنها و اجرای آن در آموزش از راه دور در طول کووید-19 – سال 2022

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: درک معلمان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در مورد دانش آموزشی-فناورانه آنها و اجرای...