مقاله ترجمه شده درباره انرژی پایین شکست هیدرولیکی تصفیه پساب از طریق نیروی جریان متناوب لخته سازی الکتریکی با بیوکار – سال 2016

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: انرژی پایین شکست هیدرولیکی تصفیه پساب از طریق نیروی جریان متناوب لخته سازی الکتریکی با بیوکار عنوان انگلیسی مقاله:...

مقاله ترجمه شده درباره حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم ناهوازی و فرایندهای فوتو الکترو – سال 2016

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم ناهوازی و فرایندهای فوتو الکترو - فنتون...

مقاله ترجمه شده درباره خود اشتعالی مخلوط های n بوتانول و اتانول با سوخت های دیزلی و بیودیزلی در یک محفظه احتراق حجم ثابت – سال 2016

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: خود اشتعالی مخلوط های n-بوتانول و اتانول با سوخت های دیزلی و بیودیزلی در یک محفظه احتراق حجم ثابت...