مقاله ترجمه شده درباره ارتقای اولفینی تحت محیط متان بر کاتالیست Ag-Ga/ZSM-5 – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارتقای اولفینی تحت محیط متان بر کاتالیست Ag-Ga/ZSM-5


عنوان انگلیسی مقاله:

Olefin upgrading under methane environment over Ag-Ga/ZSM-5 catalyst


کلمات کلیدی مقاله:

متان، اولفین، ارتقاء کاتالیستی، معیانات شکسته شده، DRIFT


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی کاتالیست و شیمی تجزیه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده تصویری

چکیده

1. مقدمه

2. تجربی

2-1. سنتز کاتالیست

2-2. ارزیابی عملکرد کاتالیست

2-3. تعیین خصوصیات کاتالیست

3. نتایج و بحث

3-1. ارزیابی عملکرد کاتالیستی

3-2. مطالعات مکانیزم

3-3. تعیین خصوصیات کاتالیست

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

As the reserves of conventional petroleum cannot meet the fast increasing energy demand of human societies, non-conventional petroleum is drawing attention. Among the non-conventional petroleum sources, heavy oil could contribute a larger portion of petroleum consumption in the future due to its large reserves. For example, the remaining proven reserves of heavy oil in Canada are 165 billion barrels by the end of 2015 [1]. In 2015, the heavy oil production in Canada were 2.5 million barrels per day [1]. Heavy oil was formed from conventional oil, degraded by bacteria upon the migration towards the surface region. Some light hydrocarbons were consumed during the biological reaction process. As a result, bitumen is deficient in hydrogen and has high carbon content. Another obstacle faced by the utilization of heavy oil is its high viscosity, impeding its transportation to existing refineries, especially through pipelines [2,3]. Thermal cracking is widely employed to lower the viscosity of bitumen by breaking down the long carbon chain and complicated polycyclic molecular structure of heavy oil at high temperatures.

1. مقدمه
آنجایی که ذخایر نفت معمولی قادر به برآوردن سرعت افزایش تقاضای انرژی جوامع انسانی نیستند، نفت غیر متعارف، توجه ها را به خود معطوف داشته است. در میان منابع نفتی غیرمعمول، نفت سنگین به علت منابع بزرگش، می تواند در بخش بزرگتری از مصرف پتروشیمی در آینده شرکت کند. برای مثال، منابع باقیمانده ثابت نفت ستگین در کانادا 165 میلیارد بشکه تا پایان سال 2015 است. در 2015، تولید نفت سنگین در کانادا 2.5 میلیون بشکه در روز بوده است. نفت سنگین از نفت معمولی تشکیل شده است که طی مهاجرت به مناطق سطحی، توسط باکتری تجزیه شده است. برخی هیدروکربن های سبک در طول واکنش بیولوژیکی مصرف شده اند. به عنوان یک نتیجه، قیر کمبود هیدروژن و محتوای کربنی بالایی دارد. یکی دیگر از موانعی که استفاده از نفت سنگین با آن مواجه است، ویسکوزیته بالای آن است که مانع انتقال آن به پالایشگاه های موجود، به ویژه از طرق خط لوله می شود. کراکینگ حرارتی به صورت گسترده ای برای پایین آوردن ویسکوزیته قیر از طریق شکستن زنجیره های کربنی دراز و ساختار مولکولی چندحلقه ای پیچیده نفت سنگین در دماهای بالا، به کار میرود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید