مقاله ترجمه شده درباره نقش واسطه ‌ای استرس مربوط به کار – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر رهبری اخلاق گرا و اثربخشی رهبری بر قصد ترک شغل کارکنان: نقش واسطه ‌ای استرس مربوط به کار


عنوان انگلیسی مقاله:

The Impact of Ethical Leadership and Leadership Effectiveness on Employees’ Turnover Intention: The Mediating Role of Work Related Stress


کلمات کلیدی مقاله:

رهبری اخلاق گرا، اثربخشی رهبر، استرس مرتبط با کار، قصد ترک شغل


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت عملکرد، منابع انسانی و روابط کار و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. بررسی ادبیات و فرضیه

2.1. استرس مرتبط با کار

2.2. رهبری اخلاق گرا و اثربخشی رهبری

3. روش‌شناسی

3.1. هدف تحقیق

3.2. نمونه و گردآوری داده ها

3.3. متغیرهای جمعیت شناختی

4. تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها

5. نتیجه گیری و بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Having significant effects on organizational performance, the determinants of employee turnover has been studied extensively. One of the important antecedents of turnover intention of employees is leadership and work related stress. With this study it was intended to understand the effects of ethical leadership and leadership effectiveness on employees’ turnover intentions. Work related stress is examined as a mediator of the relationship among ethical leadership, leader effectiveness and turnover intention. Using a sample of 1093 employees in 70 firms operating in nine different industries, it was found out that while ethical leadership and leadership effectiveness negatively affects turnover intention of employees, work related stress has a positive effect on employees’ turnover intention. In addition, work related stress occur to be a mediator variable for the proposed relations.

چکیده

با توجه به اثرات معنی دار بر عملکرد سازمانی، عوامل موثر بر ترک شغل کارکنان به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. یکی از مقدمات مهم قصد ترک شغل کارکنان رهبری و استرس مربوط به کار است. این مطالعه در پی درک اثرات رهبری اخلاق گرا و اثربخشی رهبری بر قصد ترک شغل کارکنان بوده است. استرس مربوط به کار به عنوان یک واسطه در رابطه میان رهبری اخلاق گرا، اثربخشی رهبر و قصد ترک شغل مورد بررسی قرار گرفته است.

با استفاده از یک نمونه 1093 از کارکنان در 70 شرکت فعال در 9 صنایع مختلف، مشخص گردید در حالی که رهبری اخلاق گرا و اثربخشی رهبری تاثیرگذاری منفی بر قصد ترک شغل کارکنان دارند، استرس مرتبط با کار تاثیر مثبتی بر قصد ترک شغل کارکنان دارد. علاوه بر این، وقوع استرس مربوط به کار یک متغیر واسطه برای روابط پیشنهاد شده محسوب می گردد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید