مقاله ترجمه شده درباره مفهوم سازی مجدد ترس از شکست در کارآفرینی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مفهوم سازی مجدد ترس از شکست در کارآفرینی


عنوان انگلیسی مقاله:

A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship


کلمات کلیدی مقاله:

ترس از شکست، کارآفرینی، توسعه ذهنی، شناخت اجتماعی واقع شده


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

کارآفرینی و روانشناسی صنعتی و سازمانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. خلاصه اجرایی

2. مقدمه

3. پیشینه نظری

3.1. ترس از شکست در روانشناسی

3.2. ترس از شکست در کارآفرینی

4. طرح تحقیق

4.1. جمع آوری داده ها

4.2. تحلیل داده ها

5. یافته های تحقیق

5.1. منابع ترس از شکست

5.1.1. امنیت مالی

5.1.2. توانایی شخصی

5.1.3. توانایی مدیریت مالی سرمایه گذاری

5.1.4. پتانسیل ایده ها

5.1.5. عزت اجتماعی

5.1.6. توانایی سرمایه گذاری در اجرا

5.1.7. هزینه های فرصت

5.1.8. روابط مشترک

5.2. برانگیختگی عاطفی

5.2.1. عاطفه منفی

5.2.2. عاطفه مثبت

5.3. واکنش های رفتاری

5.3.1. بازداری

5.3.2. انگیزه

5.3.3. سرکوبی

5.4. پویایی زمانی

5.4.1. تعهدات

5.4.2. یادگیری

6. توسعه مفهومی

6.1. ترس از شکست به صورت اجتماعی واقع شده می باشد

6.2. ترس از شکست به عنوان احساس تعبیه شده

6.3. ترس از شکست به عنوان عمل متمرکز

6.4. ترس از شکست توزیع شده در زمان و مکان

6.5. مفاهیم نظری

6.6. تحقیقات آتی

6.6.1. توسعه نظری

6.6.2. توسعه تجربی

6.7. مفاهیم عملی

6.8. محدودیت های تحقیق

7. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Fear of failure both inhibits and motivates entrepreneurial behavior and therefore represents a rich opportunity for better understanding entrepreneurial motivation. Although considerable attention has been given to the study of fear of failure in entrepreneurship, scholars in this field have investigated this construct from distinct disciplinary perspectives. These perspectives use definitions and measures of fear of failure that are potentially in conflict and are characterized by a static approach, thereby limiting the validity of existing findings about the relationship between fear of failure and entrepreneurship. The purpose of this paper is to delineate more precisely the nature of fear of failure within the entrepreneurial setting. Using an exploratory and inductive qualitative research design, we frame this construct in terms of socially situated cognition by adopting an approach that captures a combination of cognition, affect and action as it relates to the challenging, uncertain, and risk-laden experience of entrepreneurship. In so doing, we provide a unified perspective of fear of failure in entrepreneurship in order to facilitate progress in understanding its impact on entrepreneurial action and outcomes.

چکیده

ترس از شکست هم رفتار کارآفرینانه را باز می دارد و هم آن را تشویق می کند و بنابراین فرصت غنی ای برای درک بهتر انگیزه کارآفرینانه را نشان می دهد. اگرچه توجه بسیاری به مطالعه ی ترس از شکست در کارآفرینی اختصاص داده شده است، اما دانشمندان در این زمینه این ساختار را از دیدگاه رشته ای مجزا مورد بررسی قرار داده اند. این دیدگاه ها از تعاریف و مقیاس های ترس از شکست استفاده کرده است که به طور بالقوه با هم در تضاد هستند و توسط رویکرد ایستا مشخص شده اند، در نتیجه اعتبار یافته های موجود در مورد رابطه بین ترس از شکست و کارآفرینی را محدود می سازد. هدف این مقاله ترسیم دقیق تر ماهیت ترس از شکست در محیطی کارآفرینانه می باشد. با استفاده از طرح پژوهش توصیفی و کیفی استقرایی این ساختار را در قالب شناخت اجتماعی واقع شده قرار دادیم که این کار را با اتخاذ رویکردی انجام داده ایم که ترکیبی از شناخت، عاطفه و عمل می باشد همانطور که به تجربه چالش برانگیز، مملو از خطر و نامشخص کارآفرینی مرتبط است. در انجام چنین کاری، دیدگاه واحدی از ترس از شکست درکارآفرینی فراهم می کنیم تا پیشرفت در درک تاثیرش بر فعالیت و پیامدهای کارآفرینانه را تسهیل بخشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید