مقاله ترجمه شده درباره تنظیم (صف بندی) بین مدل تجارتی و استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تنظیم (صف بندی) بین مدل تجارتی و استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد: شواهد تجربی از سرمایه گذاری ICT تونس


عنوان انگلیسی مقاله:

Alignment between business model and business strategy and contribution to the performance: Empirical evidence from ICT Tunisian venture.


کلمات کلیدی مقاله:

مدل تجاری، استراتژی کسب و کار، مناسب، محیط، عملکرد سازمانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصادی مالی، مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مرور یا بررسی نوشتیجات

3. مدل تئوری و فرضیه های تحقیق

4. مدل سازی

5. تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج

1.5 تجزیه و تحلیل فاکتور کاوشی

2.5 مدل سازی معادله ساختاری

3.5 مدل مسیر

6. تجزیه و تحلیل

7.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The development of information and communication technologies, the emergence of new markets, increased trade between countries, the challenges of sustainable development, the growing uncertainty in the global economy, have led to radical changes in the approach to business management. Businesses must seize opportunities, explain the purpose and objectives, and predict the future operation of the company by designing, modeling, communicating the rationale for the coherence of the project. This model is named business model. The major challenge of this study will be to assess the fit between business strategy and business model as a new contingency factor that captures the structure of transaction to achieve performance. The data collected from 220 ICT ventures confirm the existence of a higher intensity relationship than the direct relationship between the business model and organizational performance. This result tends to demonstrate the importance of aligning the business model with the strategy to explain better organizational performance. The model of this study will allow entrepreneurs to become aware of issues facing the technology entrepreneurship, to assess the strengths and weaknesses of the current business model and make the right decisions to create and deliver value to communicate a distinct business model in turbulent environment.

چکیده

توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ظهور بازارهای جدید، افزایش تجارت بین کشورها، چالش های توسعه پایدار، عدم قطعیت رو به رشد در اقتصاد جهانی، به تغییرات ریشه ایی در رویکرد مدیریت کسب و کار منجر شده-اند. تجارت ها باید فرصت ها را در بربگیرند، هدف و اهداف را توضیح دهند و عملیات آیند ه شرکت را با طراحی، مدل سازی، ارتباط منطقی برای انسجام پروژه پیش ینی کنند. این مدل، مدل کسب و کار نامیده می شود. چالش اصلی این مطالعه، ارزیابی تنظیم بودن استراتژی کسب و کار و مدل کسب و کار به عنوان یک عامل احتمالی جدید خواهد بود که ساختار معامله را برای دستیابی به عملکرد دربرمی گیرد. اطلاعات جمع آوری شده از سرمایه گذاری 220ICT، وجود یک رابطه قوی بالاتری را نسبت به رابطه مستقیم بین مدل کسب و کار و عملکرد سازمانی تایید می کند. این نتیجه، اهمیت هماهنگ سازی مدل کسب و کار را با استراتژی برای توضیح عملکرد سازمانی بهتر نشان می دهد. مدل این مطالعه، به کارآفرینان اجازه می دهد تا از مسائل مربوط به

کارآفرینی فناوری، برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف مدل کسب و کار فعلی و تصمیم گیری درست برای ایجاد و ارائه بها برای برقراری یک مدل کسب و کار مجزا در یک محیط آشفته مطلع شوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید