مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی اجزای اسانس به عنوان نگهدارنده های گیاهی در برابر قارچ های فاسد کننده مواد خام گیاهی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی اجزای اسانس به عنوان نگهدارنده های گیاهی در برابر قارچ های فاسد کننده مواد خام گیاهی


عنوان انگلیسی مقاله:

Assessing essential oil components as plant-based preservatives against fungi that deteriorate herbal raw materials


کلمات کلیدی مقاله:

آفلاتوکسین 1B، ضد قارچ، آنتی اکسیدان، آسپرژیلوس فلاووس، اجزای اسانس


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی و صنایع غذایی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم گیاهی، بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی و علوم مواد غذایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. تجهیزات و مواد شیمیایی

2.2 ارگانیسم آزمون

2.2.1 انتخاب مولد سم A. flavus

2.2.2 تهیه سوسپانسیون اسپور قارچ

2.3 ارزیابی ضد قارچ اجزای اسانس و ترکیبات آنها

2.3.1 تعیین MIC و MLC اجزای اسانس و ترکیبات آنها

2.4 ارزیابی ضد آفلاتوکسیژنی اجزای اسانس و ترکیبات آنها

2.4.1. تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MAIC) آفلاتوکسین 1B اجزای EO و ترکیبات آنها

2.5 فعالیت آنتی اکسیدانی اجزای اسانس و مخلوط آنها

2.5.1 ارزیابی غربالگری پاک کنندگی رادیکال DPPH در TLC

2.5.2 ارزیابی پاک کنندگی رادیکال DPPH اجزای EO و مخلوط آنها با طیف سنج نوری

2.6 تجزیه و تحلیل آماری

3. نتایج

4. بحث

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study assesses the antifungal efficacy of 14 essential oil (EO) components and some of their combinations as inhibitory to the growth of the aflatoxigenic fungus Aspergillus flavus LHPA9 isolated from biodeteriorating Asparagus racemosus herbal raw materials. The aim was to determine whether they could be recommended as plant-based preservatives for enhancement of the shelf life of herbal raw materials. Thymol, eugenol, menthol, and their combinations were highly efficacious as their minimum inhibitory concentration (MIC) for inhibition of fungal growth as well as aflatoxin B1 secretion was less than 1.0 ml ml1 . Geranyl acetate, linalool, b-asarone, 1, 8-cineol, and E-citral were moderately antifungal as their MIC ranged between 1.0 and 5.0 ml ml1 . During antioxidant activity 2, 2-diphenyl-1- picrylhydrazyl assay, thymol, eugenol, and b-caryophyllene showed strong radical scavenging activity, whereas b-asarone and p-cymene showed moderate activity. Some combinations of EO components showed synergism while others exhibited an additive or antagonism effect in their activity. The findings point to a recommendation that EO components are good alternatives to synthetic preservatives to prevent deterioration of stored herbal raw materials by fungal and aflatoxin contamination and freeradical oxidation.

چکیده

این مطالعه تاثیر ضد قارچی 14 مولفه اسانس (EO) و برخی از ترکیبات آنها را به عنوان بازدارنده بر رشد قارچ آفلاتوکسیژنی Aspergillus flavus یا LHPA9 جدا شده از Asparagus racemosus، فاسد کننده زیستی مواد خام گیاهی ارزیابی می نماید. هدف تعیین این مساله است که آیا آنها را می توان به عنوان نگهدارنده های گیاهی برای افزایش دوره انقضای مواد خام گیاهی توصیه نمود یا نه. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) تیمول، اوژنول، منتول و ترکیبات آنها برای جلوگیری از رشد قارچی و همچنین ترشح آفلاتوکسین 1B کمتر از µl ml-1 1.0 متر بود. استات گرانیل، لینالول، آسارون – β، سینئول – 1و 8 و E – سیترال به طور محدود با حداقل غلظت بازدارنده ما بین 1.0 و 5.0 µl ml-1 ضد قارچ بودند. در خلال سنجش فعالیت 2، 2 – دی فنیل – 1 – پیکریل هیدرازیل، تیمول، اوژنول، و کاریوفلن – β فعالیت پاک کنندگی آزاد قوی و آسارون – β و سیمن – p فعالیت متوسطی را نشان می دهند. این یافته ها این توصیه را خاطرنشان می کند که ترکیبات EO جایگزین های مناسبی برای نگهدارنده های مصنوعی جهت پیشگیری از فساد مواد خام گیاهی اندوخته با آلودگی آفلاتوکسین و قارچی و اکسیدان های غیر آزاد هستند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید