مقاله ترجمه شده درباره ارزش شیوه‌های مدیریت منابع انسانی برای گروه‌های مختلف سنی کارگران – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت نیروی کار سالخورده: ارزش شیوه‌های مدیریت منابع انسانی برای گروه‌های مختلف سنی کارگران چیست؟


عنوان انگلیسی مقاله:

Managing an aging workforce: What is the value of human resource management practices for different age groups of workers?


کلمات کلیدی مقاله:

شیوه های مدیریت منابع انسانی، نیروی کار سالخورده


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. سالخوردگی

2.1. جمعیت سالخورده

2.2. نیروی کار سالخورده

3. مدیریت منابع انسانی و مدیریت سن در سازمان‌ها

4. اهداف مطالعه

5. متدولوژی

5.1. شرکت کنندگان

5.2. روند

5.3. پرسشنامه

6. تجزیه و تحلیل و بحث در مورد نتایج

6.1. تجزیه و تحلیل توصیفی

7. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Demographic aging trends will have consequences concerning the general population, the composition of the workforce and the shortage of some skills in the near future. The aim of this study is to explore what the HRM practices are that workers identify in their organizations, as well as the importance they attach to each of these practices, according to their age. A survey was carried out on 528 workers from various companies, to this end. This study showed that the dimensions of ‘‘Training; Rewards, Recognition and Participation’’; and ‘‘Performance Evaluation’’ are the HRM practices most valued by workers of all ages. The dimension of ‘‘Flexible Work Practices’’ shows the lowest average score for older workers. ‘‘Job Security’’ is the practice that all workers, but particularly the older ones, perceive as being less present in the organization. Workers, in general, value HRM practices more than they perceive them to exist in organizations.

چکیده

روند جمعیت شناختی سالخوردگی پیامدهایی را در رابطه با جمعیت کل، ترکیب نیروی کار و کمبود برخی از مهارت‌ها در آینده نزدیک به همراه خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسی شیوه‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) است که کارگران در سازمان‌های خود شناسایی نموده، و همچنین اهمیتی است که آنها برای هر یک از این شیوه‌ها با توجه به سن خود قائل هستند.

برای این منظور پیمایشی بر روی 528 نفر از کارگران شرکت‌های مختلف انجام شد. این مطالعه نشان داد که ابعاد ”آموزش، پاداش، شناخت و مشارکت”؛ و ”ارزیابی عملکرد ” ارزشمندترین شیوه‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) از دید کارگران در کلیه سنین مختلف می‌باشند. بُعد ” شیوه‌های کاری انعطاف‌پذیر” پایین‌ترین متوسط نمرات را برای کارگران مسن‌تر نشان می‌دهد. “امنیت شغلی ” شیوه‌ای است که همه کارگران، به ویژه کارگران مسن‌تر، به عنوان موردی که در سازمان کمتر وجود دارد برداشت نمودند.

به طور کلی کارگران، ارزش شیوه‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) را بیش از مقداری دانستند که تصور می‌نمودند در سازمان وجود دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید