مقاله ترجمه شده درباره انتخاب روش های سیستم بهینه برای بهبود لرزه ای و افزودن عمودی ساختمان های موجود – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

انتخاب روش های سیستم بهینه برای بهبود لرزه ای و افزودن عمودی ساختمان های موجود


عنوان انگلیسی مقاله:

On the selection by MCDM methods of the optimal system for seismic retrofitting and vertical addition of existing buildings


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، مدیریت ساخت و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

2- روش های تصمیم گیری چند معیاری (MCDM)

3- انتخاب سیستم بهینه برای بهبود لرزه ای یک سازه بتن آرمه واقعی

1-3- عملیات آزمایشی ILVA-IDEM

3.2 گزینه ها و معیارهای مورد استفاده

3-3 – بردار وزن معیار و ماتریس تصمیم

4-3- جواب مساله تصمیم

3-4-3- روش VIKOR

4-4-3- ارزیابی دیگر

4- فناوری بهینه برای افزودن عمودی ساختمان های بنایی

1-4 – ارتفاع بسیار زیاد ساختمان های موجود

2-4- اجزای اصلی روش های MCDM

5-نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In the current paper a novel procedure to select the optimal solution both for seismic retrofitting of existing RC buildings and for super-elevation of existing masonry constructions has been implemented by using three different Multi-Criteria Decision Making (MCDM) (TOPSIS, ELECTRE and VIKOR) methods. The procedure application has been faced with reference to two case studies. The first intervention has been studied on a real full-scale 3D RC structure retrofitted with different seismic protection devices mainly based on metal materials, whose performances were experimentally evaluated in a previous research project. All the applied MCDM methods have provided the same result, that is the dominating role exerted by aluminium shear panels for seismic retrofitting of the analysed structure. On the other hand, different innovative and traditional constructive systems have been examined to increase the number of floors of existing masonry buildings. The effectiveness of these interventions in improving the base building behaviour has been proved on a typical building of the South Italy. The study results, achieved by using the three MCDM methods inspected, have provided as an optimal solution the cold-formed steel systems thanks to their prerequisites of lightness, economy and sustainability.

چکیده

این مقاله، روش جدیدی برای انتخاب راه حل مطلوب بهبود لرزه ای ساختمان های بتون آرمه موجود برای ارتفاع زیاد ساخت و ساز بنایی است که با استفاده از سه روش تصمیم گیری چند معیاری متفاوت (MCDM) ، (یعنی روشهای VIKOR, ELECTRE, TOPSIS) اجرا شده است. این کاربرد روش با اشاره به دو بررسی موردی می باشد. اولین مداخله بر روی یک سازه بتن آرمه مقیاس سه بعدی کامل انجام گرفت که با دستگاه های حفاظت لرزه ای متفاوتی و اساسا بر مبتنی بر مصالح فلزی بود که عملکرد آن به طور آزمایشی در پروژه تحقیقی قبلی، مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی روشهای بکار رفته MCDM ، نتیجه مشابهی ارائه کرد که نقش اصلی آن توسط پنل های برشی آلومینیوم برای بهبود لرزه ای سازه تحلیل شده، ایفا می گردد.

از سویی دیگر، سیستم های ساخت سنتی و ابداعی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت تا تعداد طبقات ساختمان های بنایی موجود، افزایش یابد. بازدهی این مداخله ها در بهبود رفتار ساخت اصلی، در یک ساختمان اصلی جنوب ایتالیا، مورد بحث قرار گرفته است. نتایج بررسی که با استفاده از سه روش MCDM بدست آمده است به عنوان نتایج راه حل مطلوبی می باشد که به عنوان راه حل مطلوبی محسوب می شود که با بکار بردن سه روش تصمیم گیری چند معیاری متفاوت (MCDM) (یعنی روشهای VIKOR, ELECTRE, TOPSIS) حاصل شده که همواره راه حل هایی مشابه راه حل های برندگان رقابت ارائه می کند.

به طور کلی، نقش اصلی این مقاله در زمینه مداخله اصلاح سازه ای، با استفاده از سه روش MCDM می باشد که هر کدام هم از نظر مبنای نظریه ای و هم نتایج ارائه شده ، متفاوت می باشد. سه رده بندی بین گزینه های موجود ارائه کند که با بیشترین قطعیتی راه حل های ارتفاع زیاد و تحکیم مطلوب ارائه کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید