مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی بر روی آلودگی بيولوژیکی سازنده باکتری آهن در تجهیزات انتقال حرارت – سال 2012

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی پویای مطالعات تجربی بر روی آلودگی بيولوژیکی سازنده باکتری آهن در تجهیزات انتقال حرارت عنوان انگلیسی مقاله:...