مقاله ترجمه شده درباره رابطه بین مدیریت درآمدها و تقلب صورت های مالی – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رابطه بین مدیریت درآمدها و تقلب صورت های مالی


عنوان انگلیسی مقاله:

The relation between earnings management and financial statement fraud


کلمات کلیدی مقاله:

تقلب، مديريت درآمدها، پيش بيني های تحليل گر، درآمد غير منتظره به ازای هر يك از كاركنان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تحقيقات مرتبط و توسعه فرضيه ها

2-1- تعاريف مربوط به مديريت درآمدها، تقلب و دستكاری صورت های مالي

2-2- رابطه بين مديريت درآمدها و تقلب

2-3- تحريك تقلب از طريق انگيزه هاي بازار سرمايه

2-5- اثرات مستقيم مديريت درآمدهای قبلی، مواجهه يا غلبه بر پيش بيني های تحليل گر و افزايش درآمدهای گزارش شده

3. طرح تحقيق

3-1- ساخت متغير

3-2- متغيرهای كنترل (شاهد)

3-3- مدلي برای آزمون فرضيه ها

3-4- انتخاب نمونه

3-5- آماره ها توصيفي

نتايج آزمون هاي تجربی

4-1- آزمودن فرضيه ها

4-2- آزمون هاي حساسيت

4-2-1- دستكاري فعاليت های واقعي

4-2-2- اندازه گيری اقلام تعهدی احتياطي

4-2-3- اندازه گيری تقلب درآمد جايگزين

4-2-4- دسترسي به داده هاي صنعت و درآمد غير منتظره به ازاي هر يك از كاركنان

4-2-5- اقلام تعهدی احتياطي متراكم پيشين جايگزين

4-2-6- دوره پيش بيني تحليل گر جايگزين

4-2-7- اثر تطبيق های 1/B/E/S EPS

4-2-8- مطلوبيت اقلام تعهدی احتياطي متراكم پيشين، مواجهه يا غلبه بر پيش بيني های تحليل-گر و درآمد غير منتظره به ازاي هر يك از كاركنان

5. نتيجه گيری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper provides new evidence on the characteristics of firms that commit financial statement fraud. We examine how previous earnings management impacts the likelihood that a firm will commit financial statement fraud and in doing so develop three new fraud predictors. Using a sample of 54 fraud and 54 nonfraud firms, we find that fraud firms are more likely to have managed earnings in prior years and that earnings management in prior years is associated with a higher likelihood that firms that meet or beat analyst forecasts or that inflate revenue are committing fraud. We further find that fraud firms are more likely to meet or beat analyst forecasts and inflate revenue than non-fraud firms are even when there is no evidence of prior earnings management. This paper contributes to the fraud detection literature and the earnings management literature, and can help practitioners and regulators develop better fraud detection models.

چکیده

این مقاله شواهد جدیدی درباره مشخصات شرکت هایی که در تنظیم صورت هاي مالی تقلب می کنند را ارائه می-دهد. ما چگونگی تأثیر مدیریت قبلی درآمدها بر احتمال ارتكاب تقلب را بررسي مي كنيم و با انجام اين كار سه نوع محاسب تقلب جديد را توسعه مي دهيم. با استفاده از نمونه اي از 54 شركت مرتكب تقلب و 54 شركت بدون تقلب، دريافتيم كه شركت هاd مرتكب تقلب احتمال بيشتري دارد كه درآمدهاي سال هاي قبل را مديريت كرده باشند و احتمال بيشتري دارد كه مديريت درآمدها در سال هاي قبل با پيش بيني هاي تحليل گر مواجه شده يا بر آن ها غلبه يابند يا اينكه افزايش درآمد منجر به تقلب شود. ما همچنين دريافتيم كه شركت هاd مرتكب تقلب نسبت به شركت هاd بدون تقلب، احتمال بيشتري دارد كه با پيش بيني هاي تحليل گر مواجه شده يا بر آن ها غلبه يابند و يا اينكه افزايش درآمد داشته باشند، حتي زمانيكه هيچ شواهد و مداركي از مديريت درآمدهاd قبلي وجود ندارد. اين مقاله به ادبيات كشف تقلب و ادبيات مديريت درآمدها كمك مي كند و مي تواند براي توسعه مدل هاي بهتر كشف تقلب، به متخصصان و تنظيم كنندگان كمك كند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید