ترجمه مقاله ارزش ها و رفتارهای موثر مدیران ناب – سال 2017


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

ارزش ها و رفتارهای موثر مدیران ناب: تحقیق تشریحی با روش مرکب

عنوان انگلیسی مقاله:

Values and behaviors of effective lean managers: Mixed-methods exploratory research

کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت ناب، ارزش های کاری، رفتارها، رابطه ناب، قیاس، کد گذاری رفتاری ویدئویی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت اجرایی، مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1.مقدمه
2. مرور منسجم ادبیات
2.1 ارزش های مدیریتی در ادبیات رهبری و ناب
2.2 رفتارهای مدیریتی در ادبیات مدیریت ناب و رهبری
3. تحقیق 1 – تحقیق دلفی
3-1 روش تحقیق
3.1.1 نمونه ها
3.1.2روش و تحلیل داده ها
3.2نتایج
4. تحقیق 2 :تحقیق موردی مدیران سطح متوسط
4.1 روش انجام تحقیق
4.1.1 انتخابات
4.1.2 نمونه گیری
4.1.3 روش تحقیق
4.1.3.1 ارزش های مدیر ناب سطح متوسط
4.1.3.2 رفتارهای مدیر ناب سطح متوسط:
4.1.4 تحلیل داده ها
ارزش های مدیران ناب سطح متوسط
4.1.4.2 رفتارهای مدیران ناب سطح متوسط
4.2 نتایج
4.2.1 ارزش های مدیران ناب سطح متوسط
4.2.2 رفتارهای مدیران سطح متوسط ناب
5.بحث و قضیه ها
5.1 محدودیت ها و تحقیقات آینده
5.2 کا بردهای تحقیق برای فعالان حوزه ناب
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstrac

Lean Management is a managerial approach focused on enhancing customer value through the elimination of non-value adding steps from work processes. Lean Management is also enjoying a resurgence, largely because its ‘do more with less’ philosophy is particularly well-suited for the austere conditions of a ‘Great Recession’ recovery. Despite this resurgence with practitioners, however, academic research of Lean Management, in particular research on the leadership of lean initiatives, remains limited. In this study, we identify a constellation of lean values and behaviors of effective lean managers, based on extant research and the views of expert practitioners, and a field study of lean managers. In the first of two empirical studies, we produce an initial list of values and behaviors, derived from both the lean and leadership literature, and from three Delphi rounds with 19 expert lean practitioners. In study 2, we corroborate and refine the list with a sample of effective lean middle managers, through 18 interviews; a survey (N = 43); and fine-grained video-analyses of their in situ behaviors during meetings with subordinates. The values identified include: honesty, candor, participation and teamwork, and continuous improvement—all indicative of self-transcendence and openness to change. Regarding behaviors, we find that the effective lean middle managers of our sample, compared to other middle managers, engage significantly more in positive relations-oriented “active listening” and “agreeing” behaviors, and significantly less in “task monitoring” and counterproductive work behaviors (such as “providing negative feedback” and “defending one’s own position”). To conclude, we put forward five new propositions intended to guide future research and a more successful practice of ‘lean leadership.’

چکیده

مدیریت ناب یک روش مدیریتی است که تاکید آن بر افزایش ارزش مشتری از طریق حذف مراحل بدون ارزش افزوده در فرایندهای کاری است. همچنین، مدیریت ناب یک روش لذت بخش است که دلیل عمده آن فلسفه ” حداکثر خدمات با حداقل امکانات” است که برای موقعیت های حدی بازیابی از رکود بزرگ مظرح شده است. به هر حال، علیرغم تجدید حیات فعالان، تحقیق آکادمیک در مورد مدیریت ناب و بخصوص تحقیق در مورد رهبری فعالیت های ضعیف محدود است. در این تحقیق، ما ارزش ها و رفتارهای مدیران را بر اساس تحقیقات موجود و چشم انداز کارشناسان و همچنین یک تحقیق موردی  بررسی کرده ایم. در دو تحقیق عملی اول، لیستی از ارزش ها و رفتارهای حاصل از ادبیات ناب و تحقیقات عملی و بررسی های دلفی از 19 کارشناس این حوزه ارائه کردیم. در تحقیق 2،  لیستی را همراه با مدیران موثر از طریق 18 مصاحبه فراهم آوردیم (N=43) و تحلیل های ویدئویی از رفتارهای آنها در طول جلسات انجام دادیم. ارزش های شناسایی شده عبارتند از : صداقت، رک گویی، مشارکت، کار تیمی و پیشرفت و آمادگی برای تغییر و خود تعاملی. با در نظر گرفتن این رفتارها، پی بردیم که مدیران ناب حاضر در این تحقیق در مقایسه با سایر مدیران، تعامل بیشتری در رفتارهای مثبت ” شنوایی فعال” و ” رفتارهای موافق” دارند و مشارکت آنها در رفتارهای کاری متناقض ( مثل بازخورد منفی و تعریف موقعیت فرد” کمتر می باشد. در نتیجه، قضیه های جدیدی را برای هدایت تحقیقات آینده و اقدامات مفید در مورد رهبری ناب مطرح کردیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله