مقاله ترجمه شده درباره انگیزه، تنظیم احساسات، و ساختار نهفته آسیب شناسی روانی: دیدگاه تاریخی منسجم و همگرا – سال 2016

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: انگیزه، تنظیم احساسات، و ساختار نهفته آسیب شناسی روانی: دیدگاه تاریخی منسجم و همگرا عنوان انگلیسی مقاله: Motivation, emotion...