مقاله ترجمه شده درباره تاثیر گرایش کارآفرینانه بر برندسازی B2B و رشد تجارت در بازارهای در حال ظهور – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر گرایش کارآفرینانه بر برندسازی B2B و رشد تجارت در بازارهای در حال ظهور


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of entrepreneurial orientation on B2B branding and business growth in emerging markets


کلمات کلیدی مقاله:

گرایش کارآفرینانه، جهت گیری برند، رشد تجارت، شرکت هایی با اندازه کوچک و متوسط، بازارهای در حال ظهور و توسعه یافته


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، کارآفرینی، مدیریت کسب و کار و استراتژی های توسعه صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. B2B SME در بازارهای در حال ظهور

3. گرایش کارآفرینانه، جهت گیری برند و عملکرد تجارت

3.1. گرایش کارآفرینانه

3.2. گرایش و منابع برند

3.3. عملکرد تجارت

4. مدل مفهومی و فرضیات تحقیق

4.1. جهت گیری کارآفرینانه، گرایش برند و منابع برند

4.2. جهت گیری برند، منابع برند و عملکرد تجارت

4.3. جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد تجارت

4.4. اثرات تعدیل کننده نوع و کشور مشتری

5. اندازه گیری و جمع آوری داده ها

5.1. جمع آوری داده ها

6. تحلیل و یافته های تحقیق

6.1. تحلیل عاملی تاییدی و پایایی افتراقی

6.2. B2B SME مجارستانی

6.3. تحلیل تغییرناپذیری گروه متعدد

6.3.1. تغییرناپذیری شکلی

6.3.2. تغییر ناپذیری متریک

6.3.3. تغییرناپذیری واریانس عامل

6.4. مقایسه بین مشتری های B2B و B2C (فرضیه 13)

6.5. مقایسه بین بازارهای در حال ظهور و توسعه یافته

7. نتیجه گیری و بحث

7.1. جهت گیری کارآفرینانه، گرایش برند و رشد تجارت در بازارهای در حال ظهور

7.2. مقایسه بین مشتریان B2B در برابر B2C و بازارهای در حال ظهور و توسعه یافته

7.3. مفاهیم مدیرانه

7.4. محدودیت ها و تحقیقات آتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study examines the relation between entrepreneurial orientation and brand orientation in industrial small and medium-sized enterprises (SMEs) and the extent to which the two contribute to business growth in emerging markets. The authors develop and empirically test a structural model using data collected from Hungary, a country that has undergone a political and economic transition during the past two decades since the fall of the iron curtain. The results show that entrepreneurial orientation has a positive effect on business growth in emerging markets, whereas brand orientation has an adverse effect. Furthermore, the study examines whether there are differences (1) between B2B firms and B2C firms operating in emerging markets and (2) between B2B firms operating in emerging markets (Hungary) and in developed markets (Finland). The results from comparative analyses suggest that while B2B firms and B2C firms do not differ significantly from each other, there are notable differences between emerging markets and developed markets. Specifically, the study finds that although brand orientation does not contribute to business growth in Hungarian B2B firms, it has a positive effect on growth in B2B firms operating in Finland.

چکیده

این مطالعه رابطه بین گرایش کارآفرینانه و جهت گیری برند در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (SME) و همینطور میزانی که این دو به رشد تجارت در بازارهای درحال ظهور کمک می کند را بررسی می کند. نویسندگان یک مدل ساختاری را با استفاده از داده های جمع آوری شده از مجارستان، کشوری که در طول دو دهه اخیر پس از سقوط Iron Curtain متحمل انتقال سیاسی و اقتصادی شده است، گسترش یافته است و به صورت تجربی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که گرایش کارآفرینانه تاثیر مثبتی بر رشد تجارت در بازاهای در حال ظهور دارد در حالیکه جهت گیری برند تاثیر مخالف دارند. بعلاوه، مطالعه این مورد را بررسی می کند که آیا تفاوت هایی بین (1) شرکت های B2B و B2C در بازارهای در حال ظهور و (2) بین شرکت های B2B در بازارهای در حال ظهور (مجارستان) و بازارهای توسعه یافته (فنلاند) وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل قیاسی نشان می دهد که در حالیکه شرکت های B2B و B2C به طور قابل توجهی از یکدیگر متفاوت نیستند، تفاوت های قابل توجهی بین بازارهای در حال ظهور و بازارهای توسعه یافته وجود دارد. به طور ویژه، مطالعه در می یابد که اگرچه گرایش برند سهمی در رشد تجارت در شرکت های B2B مجارستانی ندارد، اما تاثیر مثبتی بر رشد در شرکت های B2B عمل کننده در فنلاند دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید