مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی برای آنالیز روش انتخاب ویژگی با استفاده از آنتولوژی ژنی برای طبقه بندی بیان ژن – سال 2013

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی برای آنالیز روش انتخاب ویژگی با استفاده از آنتولوژی ژنی برای طبقه بندی بیان ژن عنوان انگلیسی...

مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی اجزای اسانس به عنوان نگهدارنده های گیاهی در برابر قارچ های فاسد کننده مواد خام گیاهی – سال 2013

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارزیابی اجزای اسانس به عنوان نگهدارنده های گیاهی در برابر قارچ های فاسد کننده مواد خام گیاهی عنوان انگلیسی...